Historia

År 1974 bildades Mönsterås kommun i sin nuvarande form. De tre kommunerna Fliseryd, Mönsterås och Ålem slogs då samman till en kommun. Varje sockens historia presenteras för sig och du hittar länkarna i menyn till vänster.

För dig som är mer intresserad finns flera hembygdsgårdar där du kan fördjupa dig i ortens historia. Sommartid erbjuds guidningar och stadsvandringar. 

Här finns fem tätorter: Mönsterås, Blomstermåla, Ålem, Timmernabben och Fliseryd. Längs kusten och de slingrande vattendragen möter mindre orter med bebyggelse från olika tidsepoker. Många av kommunens innevånare bor i pittoreska byar där villor samsas med småskaliga jordbruksföretag.

Mönsterås kommun har idag cirka 13 500 innevånare. Under slutet av 1800-talet ökade befolkningen i Fliseryds och Ålems socknar. Den första halvan av 1900-talet innebar en befolkningsmässig ökning för Mönsterås och Ålems socknar, men en tillbakagång för Fliseryds socken. Kommunens invånarantal ökade med ett par tusen personer mellan 1950 och 1965, men har sedan dess pendlat mellan 13 000 och 13 500 invånare.

Emån och Alsterån

Två av länets största vattendrag i form av Emån och Alsterån löper genom kommunen.

Emån är med sina 22 mil det största vattendraget i syd­östra Sverige och har sitt utlopp vid Em i norra Mönsterås. Området kring Emåns dalgång var troligtvis ett av de första områden som befolkades efter istiden. Mycket av det kulturhistoriska värdet i Emådalen är knutet till odlingslandskapet. Under 1600- och 1700-talet anlades järnbruk, som drevs av vattenkraft varför bebyggelsen ytterligare koncentrerades längst Emån. Med tiden inriktades industriverksamheten i området mer åt skogsindustrin, vilket präglar bygden än idag med sågverk och träförädlingsindustrier.

Alsterån rinner genom Blomstermåla och vidare till Strömsrum innan den mynnar i Kalmarsund norr om Pataholm och faller på denna sträcka 45 meter. Även i Alsterån utnyttjades fall och strömsträckor till kvarnar, sågar och för att utvinna elkraft.

Omkring sekelskiftet 1900 kom nya industrier att etableras utmed Emån och Alsterån i form av snickerifabriker, pappersindustrier och verkstadsindustrier som alla utnyttjade vattenkraften.

Sjöfart 

Sjöfart, skeppsbyggeri och rederi, går i Mönsterås kommun tillbaka långt i tiden – ända till 1500-talet under kung Johans regering, då kungliga skeppsgårdar fanns i Mönsterås. Under 1800-talets andra hälft och fram till mellankrigsperioden blomstrade handeln, varvsindustrin och segelsjöfarten längs Kalmarsundskusten. Här fanns under 1800-talet flera sågverk, varv, rederier och en livlig sjöfart med jordens alla hav som seglationsområde. Sjöfarten och skeppsbyggeriet kulminerade under 1800-talet och fram till 1920.